Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Δημοτική κοινότητα Αντίκυρας:Ανάκληση των μελών της λιμενικής επιτροπής του λιμενικού ταμείου Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας για την τριετία 2012-2014.


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθμ. 3 / 2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας
 του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας

Αριθμ. Απόφασης :  3 / 2012   
                                      

ΘΕΜΑ : Συζήτηση – Απόφαση επί της υπ’ αρ. πρωτ: οικ. 508/10337/18.01.2012 Απόφαση της Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα ‘’Ορισμός μελών Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας για την τριετία 2012 – 2014 ‘’ .

Στην Αντίκυρα και στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας σήμερα την
31 / 01 / 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ., συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας, του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 957 / 30.01.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα τακτικά μέλη  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852 / 2010 ( Φ.Ε.Κ. Α΄ 87 ) και η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852 / 2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας  βρέθηκαν παρόντες 3 μέλη, δηλαδή :

           Π α ρ ό ν τ ε ς                                               Α π ό ν τ ε ς

1. Μελέτιος Ταμπίτσικας (Πρόεδρος)              1. Καλλιόπη Σωτηρίου - Χριστοφόρου                                          
2. Κονδυλία  Βελεσιώτη                                   2. Γεώργιος Παπαϊωάννου      
3. Ευστάθιος Περδίκης                                    

 Το κατεπείγον της συνεδρίασης δικαιολογείται από τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στην τοπική κοινωνία από την λήψη της ανωτέρω απόφασης .

     Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας εισηγήθηκε το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής : 

Διερμηνεύοντας καθολικά τα αισθήματα των κατοίκων της Αντίκυρας, σας μεταφέρουμε τον εξοργισμό την απογοήτευση αλλά και την αγανάκτησή μας
 εξ‘ αιτίας της βεβιασμένης και ανεξήγητης απόφασή σας σχετικά με  τον Ορισμό μελών Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας για την Τριετία 2012-2014.

Η ενέργειά σας να αποκλείσετε από την σύνθεση του Λ.Τ. Αντίκυρας τους φορείς της πόλης ,προσβάλλει κατάφωρα το δημόσιο αίσθημα και παραπέμπει σε εποχές σκοτεινές που χαρακτηρίστηκαν από μεθόδους του “αποφασίζομεν και διατάσσομεν’’.
Μεθόδους που γνωρίζοντας τα δημοκρατικά σας αισθήματα ,είμαστε σίγουροι ότι δεν σας αντιπροσωπεύουν .

Οφείλετε να γνωρίζετε πως η δημιουργία των Καλλικράτειων Δήμων δεν σηματοδοτεί την πολτοποίηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Αντίθετα μάλιστα, σεις η Κεντρική Διοίκηση , έχετε θεσμική υποχρέωση να υπερασπίζεστε την αυτονομία και τα χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών.

Το Λ.Τ. Αντίκυρας ανέκαθεν και εξ αντικειμένου αποτελούσε φορέα που έχει σχέση  με την θάλασσα. Πώς είναι δυνατόν στην σύνθεση της διοίκησής του να μην μετέχουν Αντικυραίοι, να μην μετέχουν εκπρόσωποι των επαγγελματιών αλιέων και να τοποθετούνται κάτοικοι γειτονικού τόπου με υψόμετρο  512 μ.

Και πώς να εξηγήσει κανείς το ότι ως φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, για πρώτη φορά πληροφορηθήκαμε για απόφαση της Διευρυμένης Περιφέρειας που μας αφορά ,όχι από τη θεσμική οδό, κατόπιν προτάσεων του Τοπικού Συμβουλίου όπως γινόταν μέχρι τώρα,  αλλά από τα BLOGS.

Σας ενημερώνουμε τέλος ότι υπάρχει απόφαση του Δημ. Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2011, του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας με αρ. 69/2011 περί : Συστάσεως ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας “ και είναι προς υλοποίηση μέχρι τον Απρίλιο 2011, χρόνος που συμπίπτει με τη θητεία της υπάρχουσας Λιμενικής Επιτροπής.
Η απόφασή μας αυτή βασίστηκε στο Νόμο του “Καλλικράτη” που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπείτε .

Επίσης λάβετε υπόψη την αγανάκτηση των κατοίκων σχετικά με την απόφασή σας, αγανάκτηση που σε κάποιες περιπτώσεις σε συνδυασμό και με την γενικότερη αντίδραση του πληθυσμού εξ’ αιτίας των οικονομικών μέτρων ,απειλεί να πάρει μορφές δυναμικές ,για την αντιμετώπιση των οποίων δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το πόσο θα καταστεί δυνατό να αποσοβηθούν δυσάρεστες καταστάσεις .
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ΄ όψη τις προτάσεις που έγιναν, το νομικό πλαίσιο συγκρότησης-λειτουργίας του “Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας” και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852 / 2010, “Καλλικράτης”                                  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ-ΟΜΟΦΩΝΑ

Απαιτεί την ανάκληση της ανωτέρω Απόφασης διότι την θεωρεί βεβιασμένη, παράνομη, καταχρηστική, προσβλητική και απορριπτική του γράμματος και πνεύματος του  “Καλλικράτη”.

Η απόφαση πήρε αριθμό :  3 / 2012.
Αφού γράφτηκε το πρακτικό υπογράφεται:

Ο Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αντίκυρα 01  /  02  /  2012
 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ν. ΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: