Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

«Ζητούνται» 7,3 δισ.!

Με το «Καλή Χρονιά» η κυβέρνηση θα μας μαδήσει πάλι, καθώς πρέπει να έχει στα ταμεία της πρόσθετα έσοδα 7,3 δισ. ευρώ. Το φορτίο θα το σηκώσουν και πάλι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιο­κτήτες ακινήτων.

Αναλυτικότερα, τα μέτρα που θα εφαρμοστούν το 2012 είναι τα εξής:
1 Μείωση αφορολόγητου από τα 12.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ. Οι δύο μειώσεις στο αφορο­λόγητο μπορεί να έγιναν μέσα στο 2011 (Ιούλιο και Οκτώβριο), όμως η παρακράτηση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012.

2 Στα 9.000 ευρώ, από 12.000 ευρώ, μειώνεται το αφορολόγητο ποσό για τους νέους ηλικίας μέχρι 30 ετών και τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

3 Αλλαγές στους συντελεστές και στα κλιμάκια της φορολογικής κλίμακας, τα οποία περιορί­ζονται σε 8 από 10 που είναι σήμερα. Ο συντελε­στής φόρου, που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο ετήσιου εισοδήματος, από τα 16.000 έως τα 22.000 ευρώ, αυξάνεται από 24% σε 25%. Για εισοδήματα από 22.000 έως 26.000 ευρώ μειώνεται από 26% σε 25%. Για το τμήμα του εισοδήματος από τα 26.000 έως τα 32.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται από 32% σε 35%. Για εισοδήματα από 32.000 έως 40.000 ευρώ ο συντελεστής μειώνεται από 36% σε 35%.

4 Μείωση των αφορολογήτων ορίων για τα προ­στατευόμενα τέκνα του υπόχρεου. Συγκεκρι­μένα, μειώνονται από τις 11.500 στις 7.000 ευρώ για τους υπόχρεους που έχουν τρία τέκνα και από τις 13.500 στις 10.000 ευρώ για όσους έχουν τέσ­σερα τέκνα.

5 Αυξάνονται έως 71% τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη και πι­σίνες.

6 Κόβονται στο μισό οι φοροαπαλλαγές για νοσήλια, ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής, δωρεές, διατροφή κ.λπ. και η έκπτωση 10% θα γίνεται μόνο από τον φόρο. Επί­σης, καταργείται η έκπτωση 20% για τις δι­κηγορικές αμοιβές.

7 Καταργείται το «μπόνους» 10% της έκπτωσης φόρου, που ίσχυε στις περιπτώσεις συγκέ­ντρωσης περισσότερων αποδεί­ξεων από τις απαιτούμενες.

8 Από 1ης Ιανουαρίου 2012 θα εφαρμοστεί και η αυξημένη παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με το νέο μειωμένο αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ.

9 Από 1ης Ιανουαρίου 2012 θα ξεκινήσει και η παρακράτηση της «ειδικής εισφοράς αλλη­λεγγύης», που επιβάλλεται με συντελεστές 1%-4% σε ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

10 Μειώνεται στα 200.000 ευρώ, από 400.000 ευρώ, το αφορολόγητο του Φό­ρου Ακίνητης Περιουσίας, κάτι που θα οδηγήσει σε νέες επιβαρύνσεις για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

11 Σε πέντε μηνιαίες δόσεις θα πρέπει να καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες το Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών. Το τέλος θα αναπροσαρμοστεί, εφόσον αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες.

12 Έξι φόροι θα περιμένουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων το 2012. Συγκεκριμένα, το ΕΤΑΚ του 2009, η έκτακτη εισφορά στην ακίνητη περι­ουσία άνω των 400.000 ευρώ του έτους 2009, το Έκτακτο Ειδικό Τέλος της ΔΕΗ για το 2011 και το 2012 και ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2010 και 2011.

13 Το 2012 θα εισπραχθεί και η έκτακτη εισφορά για το 2011, για όσους έχουν εισοδήμα­τα άνω των 12.000 ευρώ.

14 Το νέο τέλος επιτηδεύ­ματος, που θα πρέπει να πληρώσουν όλοι οι αυτοαπασχο­λούμενοι στην εφορία. Για το 2012, το τέλος αυξάνεται από 300 ευρώ σε 500 ευρώ για κάθε επιχειρηματία και επαγγελματία με έδρα πόλη άνω των 200.000 κατοίκων. Και από 300 σε 400 ευρώ για όσους έχουν την έδρα τους σε πόλη μέχρι 200.000 κατοίκων.

15 Το 2012 θα εισπραχθεί η έκτακτη εισφορά επί των τεκμηρίων διαβίωσης για Ι.Χ. αυτο­κίνητα άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών, σκάφη αναψυχής άνω των 7 μέτρων και πισίνες. Η έκτα­κτη εισφορά θα υπολογιστεί επί των αυξημένων έως και 71% αντικειμενικών κριτηρίων διαβίωσης Ι.Χ., σκαφών και δεξαμενών κολύμβησης που θα ισχύσουν για τα εισοδήματα του 2011.

16 Από την 1.1.2012 θα επιβάλλεται φόρος 20% στην αξία των τηλεοπτικών διαφημί­σεων.

17 Εξομοιώνεται ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρ­μανσης - κίνησης. Ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, που παραλαμβάνουν τα φυσικά πρό­σωπα, θα φτάσει στο 80% του ΕΦΚ του πετρελαί­ου κίνησης από τις 15.10.2012. Αυτό θα έχει ως συνέπεια από τον Οκτώβριο του επόμενου έτους το πετρέλαιο θέρμανσης να πωλείται στα νοικοκυ­ριά ακριβότερα κατά 40 λεπτά το λίτρο, σε τιμές μεταξύ 1,30 και 1,40 το λίτρο.

18 Θεσπίζεται «ηλεκτρονικό» πόθεν έσχες για όλους τους φορολογούμενους. Σ’ αυ­τό θα καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου. Η καταγραφή θα γίνει με ειδικό έντυπο, που θα συ­μπληρώσουν όλοι οι φορολογούμενοι το 2012. Στο έντυπο θα δηλώνονται όλες οι μεταβολές στην περιουσία του φορολογούμενου, αλλά και οι κα­ταθέσεις.

19 Επανέρχονται τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελ­ματιών. Σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία και μι­κρομεσαία επιχείρηση πρόκειται να υπολογίζεται ένα ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, βάσει συγκε­κριμένων «αντικειμενικών κριτηρίων».

20 Αυξάνονται οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων, με στόχο να προσεγγίσουν τις αγοραίες τιμές. Η προσέγγιση θα γίνει μέσω της βάσης δεδομένων που διατηρεί η Τράπεζα της Ελ­λάδος από τις εκτιμήσεις ακινήτων, που πραγμα­τοποιούν οι εμπορικές τράπεζες στο πλαίσιο των χορηγήσεων στεγαστικών δανείων και των προ­σημειώσεων ακινήτων για κάθε είδους χρηματο­δότηση.

21 Η αύξηση των αντικειμενικών θα επιβα­ρύνει τον ΦΠΑ 23%, που επιβάλλεται στις αγοραπωλησίες των νεόδμητων οικοδομών, πλην της πρώτης κατοικίας.

22 Αυξήσεις έρχονται, με την αναθεώρηση των αντικειμενικών, και στους φόρους με­ταβίβασης παλαιών οικοδομών, οικοπέδων και αγροκτημάτων. Ο φόρος μεταβίβασης, που κυμαί­νεται από 8% έως 10% επί της φορολογητέας αξί­ας ενός ακινήτου, θα αυξηθεί σημαντικά εξαιτίας της αναθεώρησης στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

23 Η αύξηση των αντικειμενικών τιμών θα βάλει «φωτιά» και στους φόρους για δω­ρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές ακινή­των.

24 Καταργείται ο Κώδικας Βιβλίων και Στοι­χείων, ο οποίος θα αντικατασταθεί από τον «Κώδικα Απεικόνισης Συναλλαγών». Με τον νέο κώδικα θα επιχειρηθεί να απλοποιηθεί η τή­ρηση βιβλίων και η έκδοση στοιχείων για τις επι­χειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλες οι συναλλαγές τους θα περνούν, υποχρεω­τικά, μέσω ενός επαγγελματικού τραπεζικού λο­γαριασμού.

25 Αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των αγροτών. Πλέον, θα αντιμετωπίζονται ως επιτηδευματίες και θα είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν βιβλία και στοιχεία. Παράλληλα, θα διατηρηθεί το αντικειμενικό σύστημα υπο­λογισμού του αγροτικού εισοδήματος μόνο για τους φορολογούμενους που είναι κατά περίστα­ση αγρότες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: