Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Δήμος Δ.Α.Α: Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη.


Δίστομο 16/1/2012
Αριθμ. πρωτ.:351
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο δήμαρχος Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας

Έχοντας υπόψη :
-         Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
-         Τον ΟΕΥ του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 2181/29-09-2011) .
-         Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.
καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, σε θέματα Οικονομίας και Διοίκησης του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
  • Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
  • Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. – Οικονομικών Επιστημών.
  • Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών σχετικό με τα ανωτέρω αντικείμενα.
  • Να έχουν εμπειρία σε Οικονομικά θέματα ΟΤΑ. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
  1. Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
  2. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
  3. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
  • Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας.
  • Πτυχίο γνώσης γαλλικής γλώσσας .
  • Πτυχίο γνώσης Η/Υ.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 27/01/2012 στα γραφεία του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος κα. Μπούρα Γενοβέφα .τηλ 22673-50105) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Φωτογραφία? Θα δούμε. Δεν έχει βέβαια πιάνο με τα Γαλλικά αυτό την κάνει αντικειμενική.
Βρε ουστ. Αν ένας υποψήφιος έχει 3 γλώσσες εκτός των Αγγλικών δεν θα το προσμετρήσετε?
Ξέρετε ότι αυτός που έχει τελειώσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο το τμήμα πληροφορικής δεν έχει πτυχίο γνώσης Η/Υ. Τι ζητάτε?