Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Aραχνιάζουν τα κονδύλια

Εάν θεωρείτε ότι στο υπουργείο Εργασίας έχουν βάλει τα κεφά­λια κάτω και ψάχνουν να βρουν τρόπους για να τιθασεύσουν την ανερ­γία, που έχει ήδη σκαρφαλώσει στο 16%, είστε γελασμένοι. Το ίδιο φαί­νεται ότι ισχύει και για την απορρόφη­ση των κοινοτικών κονδυλίων για τους ανέργους, τους φτωχούς και όσους πλήττονται από την κρίση, που δύο χρόνια πριν από τη λήξη του επιχειρη­σιακού προγράμματος «Ανάπτυξη αν­θρώπινου δυναμικού» βρίσκεται μόλις στο 17% περίπου του συνόλου.
Προφανώς κάποιοι στο υπουργείο φαίνεται ότι προτιμούν να επιδίδονται στην παλιά καλή τέχνη της προώθησης ημετέρων παρά να κοιτάζουν πώς θα υλοποιηθούν πολιτικές για τη γρηγορό­τερη απορρόφηση των κονδυλίων, που τόσο ανάγκη έχουν σήμερα οι άνεργοι και άλλες ομάδες που δεινοπαθούν από την εφαρμογή των πολιτικών του μνημονίου.

Έτσι, την προηγούμενη εβδομάδα, πέρα από την αλλαγή γενικού γραμ­ματέα Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, έλαβε χώρα το... πετσόκομμα 20 του­λάχιστον στελεχών από τις υπηρεσίες που διαχειρίζονται τα κοινοτικά κονδύ­λια και αποστέλλονται για... ξεκούρα­ση σε κατάλληλες διευθύνσεις της κε­ντρικής υπηρεσίας του υπουργείου.

Η αποστολή τους στις κεντρικές υπη­ρεσίες του υπουργείου γίνεται, σύμ­φωνα και με τις συγκεκριμένες αποφά­σεις, για την κάλυψη... υπηρεσιακών αναγκών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι την ίδια στιγμή, παραβλέ­ποντας τις υπηρεσιακές ανάγκες του υπουργείου, άλλοι υπάλληλοι μετακι­νούνται προς τις διαχειριστικές αρχές.

Ποια η διαφορά των «κομμένων» από τους νέους μετακινούμενους; Οι πρώτοι δεν είχαν περάσει από την έγκριση μέσω... λίστας από συγκεκρι­μένους κύκλους του υπουργείου. Όσον αφορά τα προσόντα, αρκεί να αναφερ­θεί ότι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων αντικαθίστανται από αποφοίτους λυ­κείου, ενώ εξειδικευμένα στελέχη στις πολιτικές των διαχειριστικών στέλνο­νται σε ψυγεία...

Διαμαρτυρία

Όπως αναφέρει η επιστολή διαμαρ­τυρίας, που στάλθηκε στην υπουργό υπογεγραμμένη από την πλειονότητα των στελεχών της Γενικής Γραμματεί­ας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και στην οποία δεν έχει υπάρξει απάντη­ση, «οι ανακλήσεις αποσπάσεων - με­τακινήσεων τέτοιας έκτασης στελεχών και προϊσταμένων που έχει λάβει χώρα χωρίς κριτήρια, και μάλιστα με εκκρε­μούσα την αναδιάρθρωση των υπηρε­σιών, όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία των Ειδικών Υπη­ρεσιών του υπουργείου, αλλά δυσχε­ραίνουν και κωλυσιεργούν ανεπίτρε­πτα την υλοποίηση των έργων και την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων αυτής της προγραμματικής περιόδου, που ήδη βρίσκεται λίγο πριν από το τέλος της. Συνεπώς πρόκειται για μια ενέργεια ζημιογόνα, που επιπλέον θί­γει και τα στελέχη που μετακινούνται, τον επαγγελματισμό τους και την ευσυ­νειδησία τους ακυρώνοντας την εμπει­ρία, την τεχνογνωσία και την προσφο­ρά τους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι την επιστο­λή υπογράφουν στελέχη όλων των πολιτικών αποχρώσεων, δείγμα και αυτό της αγανάκτησης του κόσμου, και αυτό που ζητείται δεν είναι άλ­λο από το να ακολουθούνται και στις διαχειριστικές του υπουργείου Εργα­σίας οι μέθοδοι που ακολουθούνται από άλλα υπουργεία: η δημοσίευση πρόσκλησης για την πλήρωση θέσε­ων στις διαχειριστικές αρχές και η πλήρωσή τους με αξιοκρατικά κριτή­ρια.

Το υπουργείο Εργασίας διαθέτει πα­ραδοσιακά την πρωτοτυπία να προχω­ρεί, καταπατώντας κάθε έννοια διαφά­νειας και αρχών ανοικτής διακυβέρνη­σης, στην τοποθέτηση προϊσταμένων στα... κρυφά, ενώ και γενικοί γραμμα­τείς που δεν διαθέτουν κάποια σχέση με την πολιτική ηγεσία δεν στέκονται για πολύ στις θέσεις τους.

Η ανοικτή επιστολή έχει άλλη μία αποστροφή με σημασία, καθώς ζητεί­ται «να σταματήσει η απαξίωση του έρ­γου του συνόλου των στελεχών με το να μην αξιοποιούνται πλήρως τα προ­σόντα τους και να δαπανώνται ποσά για συμβούλους και μελέτες αμφιβό­λου ποιότητας και αποτελεσματικότη­τας αντί αυτά τα ποσά να διατίθενται για ουσιαστικές ανάγκες των ανέργων και των εργαζομένων».

Φαινόμενα μικροκομματισμού

Όλες οι ενδείξεις κατατείνουν στο ότι τα φαινόμενα μικροκομ­ματισμού και πελατειακών σχέ­σεων, που αναφέρθηκαν, όπως έχουμε τονίσει κατ’ επανάλη­ψη, φαίνεται ότι δυστυχώς θα ενταθούν το επόμενο διάστημα. Καθώς τα παλιά καλά χρόνια της παροχής παντεσπανιού για την απόκτηση ψηφαλακίων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί, όλο και περισσότερο τα πελατειακά δί­κτυα θα διαπρέπουν σε δράσεις μικροκλίμακας, μυωπισμού, αυλοκολακείας, αδιαφορώντας για τις ευρύτερες επιπτώσεις των πράξεών τους, αλλά και για τα τεκταινόμενα γύρω τους. Αντιθέτως, η ίδια η περιρρέουσα ασταθής πολιτική ατμό­σφαιρα θα εντείνει δράσεις του «ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο πισινός μας». Άλλωστε αυτοί που ρέπουν προς τέτοιου είδους κινήσεις, χρόνια τώρα, εθισμένοι στη μικρότητα και την απουσία προτάσεων, είναι αδύνατον να αλλάξουν. Η εποχή στην οποία μπαίνουμε, θα εντείνει τον κατακερματι­σμό, θα εντείνει τη διάθεση ο καθένας να περιχαρακώνεται στο κομματάκι εξουσίας που διαθέτει και πάνω σε όσους το διαθέτει. Δηλαδή θα ενταθούν φαινόμενα που αντιστρατεύο­νται την ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό, διαμόρφωση πολιτι­κών με βάση υπαρκτές ανάγκες και ένταση των προσπαθειών για υλοποίηση δράσεων. Και όσο και να φαίνεται ακα­τανόητο, το μικρό, αυτό που μπορεί ο μικρός να οραματιστεί, αυτό που μπορεί ο μικρός να διαχειριστεί, τοποθετώντας αντίστοιχου επιπέδου άτομα σε κρίσιμες θέσεις, είναι αυτό που θα υπονομεύσει το μεγάλο, αυτό που είναι αναγκαίο σήμε­ρα για να ξεπεραστεί η βαθύτα­τη κρίση της χώρας.
Δεν υπάρχουν σχόλια: