Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Δελτία τύπου της Βασιλικής Τσόνογλου-Βυλλιώτη.


Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2011
 Θέμα: Η Βάσω Τσόνογλου στο ΥΠΕΚΑ για τον Παρνασσό

Σε επαφή που πραγματοποίησε η Β.Τσόνογλου με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΚΑ, σήμερα,  εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόσφατη έκδοση εγκυκλίου για την συνέχιση των οικοδομικών εργασιών στην περιοχή του Παρνασσού, οι οποίες είχαν ανασταλεί με προηγούμενη εγκύκλιο του Υπουργείου για τις περιοχές εκτός του πυρήνα του Παρνασσού (ήδη η εγκύκλιος εκκρεμεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ).


Παράλληλα,  άσκησε πίεση, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την έκδοση Π.Δ επικαιροποίησης της ζωνοποίησης του εθνικού δρυμού και της νομιμοποίησης χιονοδρομικών κέντρων προκειμένου να απορροφηθούν έγκαιρα οι κοινοτικοί πόροι για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων των χιονοδρομικών κέντρων γεγονός που θα συμβάλλει στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και στην ταυτόχρονη αύξηση επισκεψιμότητας στο νομό Βοιωτίας.
*******
 Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ: ΕΤΑ Α.Ε
ΚΟΙΝ: -ΥΠΕΚΑ
-          Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας               
-          Διεύθυνση Δασών Ν. Βοιωτίας
               
                ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη και νομιμοποίηση των χιονοδρομικών κέντρων του                                      Παρνασσού
Σύμφωνα με το Ν.3986/2011 και ειδικότερα το αρθ.17 του εφαρμοστικού νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην ωρίμανση της τουριστικής περιουσίας του Δημοσίου, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιοποίησης με στόχο την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος, προς αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος χώρας, την ανάπτυξη και την απασχόληση των γύρωθεν του Παρνασσού περιοχών (Αράχωβα, Δελφοί, Τιθορέα, Αμφίκλεια κ.ο.κ).
Συγκεκριμένα η διάταξη του αρθ.17 παρ.1 του ν.3986/2011 προβλέπει τα εξής: «Θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις (κτιριακές και λιμενικές) που έχουν ανεγερθεί από τον Ε.Ο.Τ ή τρίτο για λογαριασμό του μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.2837/2000 (Α΄ 178), χωρίς την κατά νόμο άδεια. Για τη νομιμότητα των λιμενικών και των κτιριακών εγκαταστάσεων εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Ε.Ο.Τ, μετά από εισήγηση της τεχνικής του υπηρεσίας, εφόσον αποδεικνύεται από μελέτες, διαγράμματα, εργολαβικές συμβάσεις ή άλλα πρόσφατα στοιχεία, ότι τα κτίσματα ανεγέρθηκαν από τον Ε.Ο.Τ ή τρίτο για λογαριασμό του. Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι εγκαταστάσεις, όπως αυτές περιγράφονται και αποτυπώνονται στο διάγραμμα που τη συνοδεύει, θεωρείται ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση οικοδομικής επισκευής, συντήρησης, εκσυγχρονισμού ή επέκτασης και οι αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες υποχρεούνται στην χορήγησή της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων».
Ενόψει των ανωτέρω εκτιμώ ότι θα πρέπει να καταβληθεί οποιαδήποτε δυνατή προσπάθεια προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες νομιμοποίησης των χιονοδρομικών κέντρων του Παρνασσού, πόλοι έλξης χιλιάδων τουριστών, λάτρων των χειμερινών αθλημάτων, κέντρων αναψυχής χιλιάδων ελλήνων και αλλοδαπών επισκεπτών που συνεισφέρουν τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και των γύρω από αυτών αστικών κέντρων.

                                                                                                                Με Εκτίμηση
Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ Ν.Βοιωτίας


Δεν υπάρχουν σχόλια: