Διαβάστε την Στείριδα και το Στείρι στο wordpress.com κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Προκήρυξη θέσης νηπιαγωγού στον παιδικό σταθμό της δημοτικής ενότητας Αράχωβας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Διστόμου,Αράχωβας ,Αντίκυρας μέχρι και την 24/10/2011 (αρμόδια κα Μπούρα). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
                                                                                     
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Την υπ' αριθμ.22755/12.5.2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
  3. Τα άρθρα 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών Ο.Τ.Α.), όπως ισχύουν.
  4. Την υπ΄ αριθμ. 22755/12.5.2011 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2, παρ.1 της αριθ.33/2006 ΠΥΣ
  5. Την υπ΄ αριθμ. 156/2011 απόφαση Δ.Σ.Διστόμου- Αράχωβας- Αντίκυρας
  6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ « ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ»
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ίσο με το χρόνο του παιδαγωγικού προγράμματος), ενός (1) ατόμου Κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών για απασχόληση στον Παιδικό Σταθμό της Δημοτικής Ενότητας Αράχωβας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Διστόμου- Αράχωβας- Αντίκυρας»

Β) Ορίζει τα τυπικά προσόντα διορισμού κατά κατηγορία και κλάδο
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

ΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΔΟΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΤΟΜΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ


102


ΠΕ   ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Β) Εντοπιότητα


ΕΝΑ (1)


Ιση με το χρόνο του παιδαγωγικού προγράμματος

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών.      
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: